Γεώργιος Τ. Τσερεβελάκης

Ὁ Δρ. Γιῶργος Τ. Τσερεβελάκης εἶναι Μεταδιδάκτωρ Μεσαιωνικῆς καὶ Νέας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας. Ἔχει συγγράψει πολλὲς φιλολογικὲς καὶ ἱστορικὲς μελέτες ἐξειδικευμένου ἐνδιαφέροντος. Ἀσχολεῖται μὲ τὴν Λογοτεχνία τῆς Ἀναγέννησης καὶ μὲ τὸν Νεοελληνικὸ Διαφωτισμό. Ἐπίσης τα ενδιαφέροντά του επεκτείνονται και επικεντρώνονται στην πολιτισμική ιστορία της Κρήτης.

Similar Posts